OGŁOSZENIE O NABORZE nr 44327 z dnia 14 marca 2019 r.

Komendant Miejski PSP poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej
Wymiar etatu: 0,5
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Toruń
ADRES URZĘDU: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, ul. Legionów 70/76. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: brak windy, podjazdów, dostosowanych toalet. Praca z zastosowaniem komputera i typowych urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie akt mieszkaniowych strażaków KM PSP w Toruniu i emerytów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • ustalanie uprawnień do świadczeń finansowych funkcjonariuszy związanych z prawem do lokalu mieszkalnego;
 • ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych w zakresie zapomóg i świadczeń przysługujących w razie śmierci strażaka lub członka jego rodziny;
 • kompletowanie dokumentacji związanej z funduszem socjalnym emerytów i rencistów PSP w celu przekazania do Komisji Socjalnej;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z kierowaniem strażaków i pracowników KM PSP w Toruniu na obozy kondycyjne;
 • sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Staż pracy: 3 lata w administracji
 • znajomość przepisów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w Państwowej Straży Pożarnej
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny (z podaniem adresu e-mail i numeru telefonu)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25 marca 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

SEKRETARIAT Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

ul. Legionów 70/76
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia – stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informuję, że:

 • Administratorem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Toruniu, ul. Legionów 70/76.
 • W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Państ
 • wowej Straży Pożarnej w Toruniu na podstawie art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • W przypadku końcowego wyłonienia Pana/Pani spośród wszystkich kandydatów uczestniczących w procesie naboru do służby, odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: Krajowy Rejestr Karny, oraz Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ z siedzibą w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 1.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Sposób postępowania z dokumentami pozostałych kandydatów opisany jest w treści ogłoszenia o naborze do pracy.
 • Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym do przeprowadzenia rekrutacji. Jest Pan/Pani zobowiązany/-a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie z procesu rekrutacji.
 • Przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Inne informacje:

 • Oferty złożone po terminie, niekompletne oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o terminie oraz miejscu przeprowadzania kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie wysłana na podany adres e-mail.
 • Oferty odrzucone będą przechowywane w komórce kadrowej Komendy Miejskiej PSP w Toruniu przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Proponowane wynagrodzenie: 1.125,00 zł brutto.

OŚWIADCZENIE

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018