OGŁOSZENIE O NABORZE nr 25751 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Komendant Miejski PSP poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Wymiar etatu: 0,125
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Toruń
ADRES URZĘDU: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, ul. Legionów 70/76. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: brak windy, podjazdów, dostosowanych toalet. Praca z zastosowaniem komputera i typowych urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu, a także poza siedzibą.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad strażakami i pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Staż pracy: 3 lata w służbie bhp w przypadku posiadania wykształcenia średniego
 • Ważne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
 • Umiejętność obsługi komputera

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny (z podaniem adresu e-mail i numeru telefonu)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ważnego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 maja 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

SEKRETARIAT Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
ul. Legionów 70/76
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia – stanowisko ds. bhp"

Inne informacje:

 • Oferty złożone po terminie, niekompletne oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o terminie oraz miejscu przeprowadzania kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie wysłana na podany adres e-mail.
 • Oferty odrzucone będą przechowywane w komórce kadrowej Komendy Miejskiej PSP w Toruniu przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Proponowane wynagrodzenie: około 262,50 zł brutto.

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018